Työelämää on muutettava inhimillisempään suuntaan ja työssä jaksamiseen on panostettava.

 Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan työpaikkoja ja verotuloja

Työpaikat mahdollistavat kuntien elinvoiman sekä toimivat ja laadukkaat palvelut. Joustavat ja sujuvat lupaprosessit luovat yritysmyönteistä ilmapiiriä. Kuntien aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu työnantajien kanssa luovat edellytyksiä yritysten kehittymiselle, laajentumiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. 

Koulutuksella ja yhteistyöllä saadaan työ ja tekijät kohtaamaan 

Rekrytointikoulutus sekä yhteiset hankkeet kuntien, koulutuksen järjestäjien sekä yritysten kesken luovat edellytyksiä työn ja sen tekijöiden kohtaamiselle. Koulutettavien ja työllistettävien työehdot on sovittava reiluin ehdoin ja valtakunnallisia työehtosopimuksia noudattaen, ettei kuntiin synny kaksia työmarkkinoita. Seutukunnallinen yhteistyö ja teollisuuden työpaikat luovat hyvinvointia yhtä kuntaa laajemmin. 

Kuntien työllistävällä toiminnalla väylä työstä työhön

 Kuntien tulisi satsata aitoon työllistämiseen ja kuntouttamiseen tempputyöllistämisen sijaan. Työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuki sekä mahdollisuudet kouluttautua ovat keinoja työttömyysjaksojen lyhentämiseen. Kuntien työllistämistoimet tulee rakentaa henkilökohtaisesti ja henkilöiden todellisen elämäntilanteen mukaan.

Kunnan otettava aktiivinen rooli sujuvien liikenneratkaisujen edistäjänä

Ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuvuus mahdollistaa työn vastaanottamista ja työpaikkojen sijoittumista eri puolille maata. Tämä edellyttää riittävää tie- ja rataverkon kehittämistä ja kunnossapitoa sekä kuntien aktiivisuutta väylähankkeita suunniteltaessa. Seutukunnallista yhteistyötä tulee edistää liikennemuotojen yhteensovittamiseksi. Kunnan kaavoituksen ja maankäytön mahdollistettava yritysten sijoittuminen alueelle 

Kaavoituksen ja maankäytön hyvä suunnittelu ja toteutus tuovat kuntaan teollisuutta, työpaikkoja ja verotuloja. Onnistunut kaavoitus toimii kehityksen ohjenuorana, jonka avulla maankäyttöä on mahdollista kehittää kokonaisuutena. Suurten hankkeiden kaavoitusta tulisi suunnitella yhteistyössä yli kuntarajojen.


Rakennetaan hyvästä työelämästä kestävän kehityksen tulevaisuutta

Tavoitteena tulee olla teollisuuden vieminen kohti pienempiä päästöjä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Koen että tulevaisuuden teollisuustoiminnan tulee perustua innovatiivisiin klustereihin, teknisiin läpimurtoihin ja tulevaisuuden tuotantolaitosten kehittämiseen. Teollisuuspolitiikkaan on kyettävä sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristöpolitiikka taas ei saa olla pelkästään reaktiivista tai keskittyä yksinomaan taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksiin. Kestävän toiminnan asettaminen keskiöön kertoo, että ympäristön huomioon ottamista ei enää pidetä esteenä valmistusteollisuuden kilpailukyvylle, vaan mahdollisena kasvun edistäjänä. 

Ympäristöhaasteet on muunnettava työllisyyspolitiikaksi ja taloudellisiksi mahdollisuuksiksi. Ympäristö-, työllisyys- ja teollisuuspolitiikan välisiä synergioita on tutkittava, ja näkisinkin että ympäristösäädösten ja teknologian kehityksen tulee ruokkia toisiaan. Näin kestävän kehityksen periaatteet voidaan muuntaa teollisuuden toimintasuunnitelmiksi ja hankkeiksi, ja näin varmistetaan materiaalien tehokas kiertokulku.  Työllistämismahdollisuudet ns. "vihreässä teollisuudessa" ovat valtavat. Eurooppa on jo nyt kestävän teknologian edelläkävijä, ja se voi hyötyä ympäristöystävällisen teknologian sekä kestävämpien tuotteiden ja palvelujen lisääntyvästä kysynnästä.