Tulevan valtuuston on asetettava ihminen etusijalle

Kasvatuksen resurssit turvattava 

Työelämän tarpeet tulee huomioida joustavilla varhaiskasvatuksen palveluilla.

Työssäkäyvien lapsiperheiden asema on usein kohtuuttoman tukala. Siksi päivähoitomaksuihin pitäisi saada entistä enemmän kohtuullisuutta ja joustavuutta jotta ne huomioivat paremmin perheiden erilaiset elämäntilanteet. Vuorotyötä tekevien koululaiset on myös huomioitava. Kunnan velvollisuus on huolehtia siitä, että meillä on toimiva pääosin julkinen päivähoitojärjestelmä. Riittävän pienet ryhmäkoot päivähoidossa ja koulussa tukevat lapsen riittävää huomioimista. 

Vapaa-ajantoiminnalla hyvinvointia kuntalaisille.

Harrastustoiminnan ja liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä on tärkeää. Vapaa-ajan toiminta toimii myös tehokkaana vetovoimatekijänä. Riittävät ulkoilualueet ja helposti saavutettava lähiluonto lisäävät kaikkien viihtyisyyttä. 

Vaikka nykyään löytyy paljon harrastusmahdollisuuksia, koen erittäin tärkeäksi lisätä liikuntaan ja vapaa-ajan toimintoihin kannustavia elementtejä ihmisten arkeen. Työelämän nopeutuva sykli sekä vuorotyön aiheuttama uupumus on iso terveysriski työväestön keskuudessa.

Sote-palveluita kehitettävä jo ennen maakuntauudistusta.

Kuntien ja kuntayhtym ien sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää helpommin saavutettaviksi. Yleisen terveyden edistämisen lisäksi tärkeää on myös eri ryhmien tarpeiden tunnistaminen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kuntien on panostettava hyvinvointia tukeviin ennaltaehkäiseviin palveluihin, joista päätetään kunnanvaltuustoissa sote-uudistuksen jälkeenkin. 

Yksi erittäin hankala asia on kaikkien pienimmillä eläkkeillä elävien toimeentulo

Yksi ratkaisu voisi olla pienimpien eläkkeiden kompensoiminen verotuksella. On selvää, että Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on kaikista pidettävä huolta. Eläkeläiset ovat panoksensa maamme hyväksi jo antaneet nyt on yhteiskunnan vuoro huolehtia heistä. Kansaneläkettä ja takuueläkettä on parannettava ja niiden tasoa nostettava. Kaikilla on oltava riittävä toimeentulo ja palvelut riippumatta työurasta, terveydentilasta, tai asuinpaikasta.

Asumisen, palvelujen ja yhdyskuntaratkaisujen kokonaisuuksilla toimivampi elinympäristö

 Arjen helpot siirtymät aamusta iltaan ovat mahdollisia, kun yhdyskunta- ja liikenneratkaisut suunnitellaan tukemaan toisiaan. Julkista liikennettä tulee kehittää edulliseksi ja myös työmatkalaisia palvelevaksi siellä missä siihen on riittävästi käyttäjiä. Asuntotuotannon on oltava riittävän monipuolista, huomioitava asukkaan eri elämänvaiheet ja osallistuttava ilmastokysymyksen ratkaisuun lisäämällä puurakentamista.