Antti Salonen

pääluottamusmies

Tervetuloa kotisivuilleni

Näiltä sivuilta löydät mielipiteitäni sekä kommentteja politiikasta ja työmarkkinoista.


Olen vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaana Pirkanmaan vaalipiiristä. 

Miksi minut pitäisi valita eduskuntaan?

Toimintaani ohjaavat työväenaatteen arvot ja myötätunto. Haluan toteuttaa tavoitteellista päätöksentekoa, joka tuo lisäarvoa edustamieni ihmisten elämään. Uskon, että näistä arvoista ja aatteesta nousevalla politiikalla voidaan synnyttää tasapainoinen yhteiskunta, jonka jokaisella jäsenellä on sosiaalinen ja taloudellinen turva.


  • Päätöksenteossani toimin työväen arvoja ja työväenluokan näkökantoja edistäen. 
  • Yhteiskunnassa tulee vahvistaa julkisten hankintojen asemaa paikallisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuojana. 
  • Edistän elinkeino- ja sosiaalipolitiikkaa johon sisältyy työpaikkojen suojelu, ammatillinen koulutus, työmahdollisuuksia ja edullinen lasten päivähoito. 
  • Edistän liikenneratkaisujen kehitystä joka mahdollistaa liikkumisen erilaisia matkustustapoja käyttäen.  
  • Työelämää tulee kehittää inhimillisempään suuntaan karsimalla esimerkiksi työsuhteiden perusteettomia ketjutuksia.
  • Välillisiä asumiskustannuksia tulee laskea hyödyntämällä kunnan omistusta tuotantolaitoksissa.


Kysymyksessä on lähtökohtaisesti vaalit, joissa valitaan edustajat päättämään lainsäädännöstä. Kuitenkin vaalit näyttäytyvät monille linjavaalina nykyisen poliittisen linjan puolesta tai vastaan.

Vaalit voi myös nähdä mahdollisuutena hidastaa yksityistämistä ja kaiken mahdollisen asettamista liikevoiton tavoittelun välineeksi. Tähän mennessähän valtio ja kunnat ovat ulkoistaneet ja kilpailuttaneet kaikkea taivaan ja maan väliltä, mutta tilanne on riistäytymässä pahasti käsistä. Mahdollisen soten myötä yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen on muuttumassa pakolliseksi ja lähes kaiken kattavaksi. Julkisissa palveluissa tärkeätä on kuitenkin yhdenvertaisuus.Kermankuorintaan keskittyvät yksityiset yritykset ovat uhka tälle ajattelulle. Lisäksi julkiselle puolelle koituisi kilpailutus-/yksityistämistilanteessakin kuluja mm. kilpailuttamisesta ja valvonnasta, yritysten pitäisi tehdä omistajilleen vielä voittoakin. Siksi myös säästöt voivat jäädä toteutumatta. Aina on olemassa myös riski, että joku palveluntuottaja saa määräävän markkina-aseman tai jopa monopolin, mikä tietäisi isoja laskuja veronmaksajille.

On toki ymmärrettävää, että terveys- ja sosiaalipalvelut ovat suurta bisnestä ja siksi pääomapiirit haluavat osaksi tätä toimintaa. Mutta toivoa sopisi, että suomalainen yrityssektori hankkisi voittonsa kansainvälisiltä markkinoilta (esim. metalliteollisuudesta) rehellisellä kilpailulla, ei veronmaksajien rahoja kierrättämällä yritysten taskuun. Toki markkinoilta on kiirinyt sellaista viestiä, että teollisuusyritysten markkinointiosaaminen ei ihan aina riittäisi kansainvälisessä kilpailussa. Se voi olla yksi syy siihen, että etsitään helpompia sijoituskohteita ja yrittämisen kohteita. Ehkä ne rahat on sitten helpompi saada veronmaksajien kassasta kuin kansainvälisiltä markkinoilta.  

Teollisuuden toimintaedellytyksistä on huolehdittava esim. kaavoituksen keinoin. On rakennettava yhteistyöverkostoja teollisuuskeskusten välille. Suomen vahvojen alueiden on vastattava yhdessä kovaan kansainväliseen kilpailuun. Vahvojen teollisuusalueiden on yhdessä vietävä viestiä siitä, että teollisuus on hyvinvoinnin perusta ja teollisuuden toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. 

Ammattiyhdistysliikkeen kannalta vaaleissa tärkeintä on antaa viesti siitä, että valtakunnallisen politiikan nykymeininki ei käy. Nykyhallitus on liittoutunut työnantajien kanssa tarkoituksenaan heikentää ammattiyhdistysliikettä.


RAKENNETAAN HYVÄSTÄ TYÖELÄMÄSTÄ  KESTÄVÄN KEHITYKSEN TULEVAISUUTTA


Suomalaisessa  teollisuuspolitiikassa on  kolme haastetta: finanssikriisistä ja säästötoimista koituneiden tuhoisien seurauksien pysäyttäminen, lisääntyvä kilpailu sekä teollisuuden vieminen kohti pienempiä päästöjä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Koen että tulevaisuuden teollisuustoiminnan tulee perustua innovatiivisiin klustereihin, teknisiin läpimurtoihin ja tulevaisuuden tuotantolaitosten kehittämiseen. Teollisuuspolitiikkaan on kyettävä sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristöpolitiikka taas ei saa olla pelkästään reaktiivista tai keskittyä yksinomaan taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksiin. Kestävän toiminnan asettaminen keskiöön kertoo, että ympäristön huomioon ottamista ei enää pidetä esteenä valmistusteollisuuden kilpailukyvylle, vaan mahdollisena kasvun edistäjänä. 

Ympäristöhaasteet on muunnettava työllisyyspolitiikaksi ja taloudellisiksi mahdollisuuksiksi. Ympäristö-, työllisyys- ja teollisuuspolitiikan välisiä synergioita on tutkittava, ja näkisinkin että ympäristösäädösten ja teknologian kehityksen tulee ruokkia toisiaan. Näin kestävän kehityksen periaatteet voidaan muuntaa teollisuuden toimintasuunnitelmiksi ja hankkeiksi, ja näin varmistetaan materiaalien tehokas kiertokulku.  Työllistämismahdollisuudet ns. "vihreässä teollisuudessa" ovat valtavat. Euroopan komissio on arvioinut, että uusiutuvien energianlähteiden sektorit voivat luoda vuoteen 2020 mennessä jopa kolme miljoonaa työpaikkaa, ja energiatehokkuuden lisääminen voi tuoda kaksi miljoonaa työpaikkaa lisää. Resurssitehokkuuden lisäämisen alalla (kierrätys ja jätteiden hallinta) voi syntyä 2,8 miljoonaa lisätyöpaikkaa. Eurooppa on jo nyt kestävän teknologian edelläkävijä, ja se voi hyötyä ympäristöystävällisen teknologian sekä kestävämpien tuotteiden ja palvelujen lisääntyvästä kysynnästä. 

Todellista eduskuntavaalikampanjaa ei valitettavasti voi tehdä ilman taloudellisia resursseja.  Koska työväen edustajan omat taloudelliset resurssit ovat varsin niukat, pyydän tukemaan kampanjaani sopivaksi katsomallanne summalla. Kampanjalahjoituksen voi tehdä tilille FI26 1555 3000 1109 41

 

-EI ANNETA RAHAN VALLATA POLITIIKKAA-

Tykkää